Passend onderwijs

Binnen Kiem streven we naar maatwerk voor ieder kind.

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo en manier. En sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. We hebben verschillende mogelijkheden zoals extra ondersteuning door de professionals op het kindcentrum, meer specialistische hulp via het team Ondersteuning van Kiem, of bijvoorbeeld via externe specialisten.

We zijn er voor alle kinderen

We zijn er voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen met bijvoorbeeld lees- of spellingsproblemen, dyslexie, bij (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid,  minder- en laagbegaafdheid. Ook bieden we extra ondersteuning bij 'gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling'.

Een sterke basis

Kiem zit in het samenwerkingsverband SWV PO 30 06 voor passend (inclusief) onderwijs.   We hebben samen afspraken gemaakt over de basiskwaliteit en de ondersteuningsstructuur.  In het document Een sterke basis op elke school  staat hoe die basisondersteuning eruit ziet en wat van scholen en kindcentra verwacht wordt. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft ieder kindcentrum hoe het de (basis)ondersteuning vormgeeft en hoe de ondersteuningsstructuur in elkaar zit.

Preventief

Vier keer per jaar bespreken de intern begeleider en de adviseur van Leerkracht & Co de groepen of kinderen die specifieke of extra ondersteuning nodig hebben. We kunnen dan (preventief) actie ondernemen zoals observatie of onderzoek.

Langere tijd ondersteuning

Voor kinderen die langere tijd meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning, maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Specialisten

Bij specifieke of extra ondersteuning vragen we het team Ondersteuning van Kiem. Hierin zitten de trajectbegeleider, externe adviseurs (Leerkracht & Co), specialisten uit SWV PO 30.06  en specialisten op het gebied van onderzoek en begeleiding bij complexe casuïstiek, of experts op het gebied van taalontwikkelingsstoornis (TOS). Op Kindplein 't Centrum hebben we logopedie, sensomotorische training en de GGD in huis.

Talentenklas en Ploeterklas

Het onderwijs aan kinderen in de Talentenklas (kinderen met praktijkgerichte talenten) en de Ploeterklas (kinderen met theoretische talenten) hoort ook bij de basisondersteuning.