Saamhorigheid, verbinding en eenheid
Kwaliteit volgens Kiem Onderwijs en Opvang…

Recentelijk is er in de media aandacht besteed aan de resultaten van de Cito eindtoets en de kwaliteit van basisscholen. Kiem Onderwijs en Opvang hecht waarde aan de uitslag van de Cito- eindtoets én andere aspecten die de kwaliteit bepalen. Kwaliteit is voor ons meer dan een rapportcijfer.

Met gepaste trots informeren wij ouders en betrokkenen over de manier waarop kwaliteit binnen Kiem Onderwijs en Opvang wordt vormgegeven en gecontroleerd.

= Kindgericht.
Kinderen voelen zich veilig in de scholen van Kiem Onderwijs en Opvang en worden geholpen als er sprake is van pesten. Binnen Kiem Onderwijs en Opvang is de menselijke maat van groot belang. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm.


= Professionele medewerkers.
Medewerkers van Kiem Onderwijs en Opvang ontwikkelen zich voortdurend om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Zo vinden er studiemomenten plaats in de school zelf en nemen alle leerkrachten twee keer per jaar deel aan netwerkbijeenkomsten met collega’s. De kwaliteit van leerkrachtgedrag wordt bewaakt door de directeur en het middenmanagement, bijvoorbeeld door klassenbezoeken, functioneringsgesprekken en ambitiegesprekken over maximale resultaten.


= Goede samenwerking.
Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle scholen van Kiem Onderwijs en Opvang hoge prioriteit. Daarnaast werken scholen actief samen met omringende partners van Kinderopvang, Peuterspeelzaal, Bibliotheek, begeleidingsinstanties zoals Leerkracht & Co en Schoolmaatschappelijk werk. Zo is er rondom ieder kind een dekkend netwerk gericht op het optimaliseren van de omstandigheden om zich te ontwikkelen.


= Systematisch werken.
Leerkrachten binnen Kiem Onderwijs en Opvang gebruiken een uniform instrument voor analyse van toetsresultaten en vertalen die in een plan van aanpak. Kinderen en leerkrachten werken doelgericht aan meer kennis en vaardigheden. Een goede balans tussen de cognitieve en de sociaal emotionele ontwikkeling is daarbij essentieel. Alle gemaakte plannen worden intern besproken met een begeleider uit het middenmanagement.


= Resultaatgericht.
De kwaliteit is zichtbaar in de resultaten die kinderen behalen. De resultaten worden twee keer per jaar op individueel, groeps- , school- en Kiem-niveau geanalyseerd en vergeleken met voorgaande perioden. Daarbij zijn de vijf Kiem vragen leidend: wat zie je? – wat zag je? – wat is er aan de hand? – wat is er nodig? – wat heb jij nodig? De tussentijdse resultaten worden ook vergeleken met de uitslag van de Cito-eindtoets en de prestaties tijdens de lessen.
Tekst toevoegen ...

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief